Κατανομή επενδύσεων στα ταμεία Universal Growth Fund, Universal Property Fund, Universal Security Fund, Universal Guaranteed Fund κατά την 31/05/2017

 

Universal Growth Fund

Universal Property Fund

Universal Security Fund

Universal Guaranteed Fund

Μετρητά και άλλα διαθέσιμα

6.99% 7.11% 10.48% 99.93%

Δάνεια επί Ασφαλιστηρίων

0.77% 0.39% 0.12% 0.07%

Mετοχές

51.04% 7.19% 11.62% 0%

Ακίνητη Περιουσία

17.5% 78.81% 17.57% 0%

Χρεόγραφα/Ομόλογα

18.91% 0% 48.38% 0%

Συλλογικές Επενδύσεις

4.78% 6.49% 11.84% 0%

ΣΥΝΟΛΟ:     €87,844,449

ΣΥΝΟΛΟ:     €70,178,582

ΣΥΝΟΛΟ:     €47,100,090

ΣΥΝΟΛΟ:     €16,834,384