Συχνές Ερωτήσεις
Η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα της Universal Life, ή απευθείας στα Κεντρικά μας Γραφεία, πάντοτε έναντι επίσημης απόδειξης.


Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται είτε σε μετρητά είτε με σχετική τραπεζική εντολή μέσω οποιουδήποτε πιστωτικού οργανισμού (εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό ίδρυμα). Αν η καταβολή του ασφαλίστρου γίνεται κάθε μήνα ή τρίμηνο τότε ο μόνος αποδεκτός τρόπος πληρωμής είναι με τραπεζική εντολή.

Ναι, με γραπτή αίτηση και κατόπιν έγκρισής της από την Εταιρεία.
Η Universal Life διαθέτει σχέδια τόσο περιοδικού όσο και εφάπαξ ασφαλίστρου. Στα σχέδια περιοδικού ασφαλίστρου το ασφάλιστρο μπορεί να καταβληθεί:

- Ετήσια
- Εξαμηνιαία
- Τριμηνιαία 
- Μηνιαία

Στα σχέδια εφάπαξ ασφαλίστρου (π.χ. UniBond), το ασφάλιστρο θα πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την έκδοση του συμβολαίου.

Το ασφάλιστρο είναι πληρωτέο κατά την ημερομηνία οφειλής ανεξάρτητα της συχνότητας: μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια. Παραχωρείται όμως περίοδος χάριτος 30 ημερών για την εξόφληση του και όλα τα ωφελήματα κατά την περίοδο αυτή διατηρούνται σε πλήρη ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο χάριτος επέλθει ο κίνδυνος για τον οποίο κάποιος είναι ασφαλισμένος, τότε η Εταιρεία θα καταβάλει το ωφέλημα όπως προνοείται από το ασφαλιστήριο αφού αφαιρεθεί το οφειλόμενο ασφάλιστρο.
Αν τα ασφάλιστρα δεν καταβληθούν μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία οφειλής τους τότε:


α) Αν το ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει ακόμα αξία εξαγοράς, τερματίζεται και δεν έχει καμιά περαιτέρω ισχύ.

β) Αν το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς τότε ενεργοποιείται ο όρος του ασφαλιστηρίου «Αυτόματο Δανειστικό Ασφάλιστρο» και το συμβόλαιο μετατρέπεται σε «Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής» ανάλογα με το είδος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Όταν το σχέδιο σας είναι επενδυτικού τύπου και έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, τότε εάν και εφόσον διακόψετε την πληρωμή ασφαλίστρων, ενεργοποιείται ο όρος του Αυτόματου Δανειστικού Ασφαλίστρου (εκτός για το Unimaster Plus και Savings Plan)για μέχρι 12 μηνών ασφάλιστρα και μετέπειτα μετατρέπεται σε "Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής" μετά από γραπτή αίτηση.


Αυτό σημαίνει ότι:

- η βασική κάλυψη για απώλεια ζωής περιορίζεται στην εκάστοτε αξία των μονάδων αφού πρώτα ο αριθμός των μονάδων που ήταν πιστωμένες στο ασφαλιστήριο μειωθεί για να εξοφληθεί η οφειλή που μπορεί να δημιουργήθηκε λόγω ενεργοποίησης του Αυτόματου Δανειστικού Ασφαλίστρου.
- όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις που πιθανόν να έχετε στο συμβόλαιό σας ακυρώνονται. 

Σε περίπτωση που το σχέδιο είναι αποταμιευτικού τύπου και νοουμένου ότι έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια ζωής του, με όλα τα ασφάλιστρα πληρωμένα, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να μετατρέψει αυτό, μετά από γραπτή αίτησή του, σε Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η αξία αποπληρωμής του, θα ισούται με μειωμένο ασφαλισμένο ποσό συν τα μέχρι στιγμής πιστωθέντα Συνήθη Κέρδη. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε επιβάρυνση στο συμβόλαιο λόγω δανείου ή ενεργοποίησής του Αυτόματου Δανειστικού Ασφαλίστρου, το οφειλόμενο ποσό και οι τόκοι αφαιρούνται από την αξία αποπληρωμής.

Ο αυτόματος δανεισμός είναι μια δυνατότητα που σας προσφέρεται για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τυχόν δυσκολίες στην καταβολή των μελλοντικών σας ασφαλίστρων. 

Αν, λοιπόν, δεν καταβάλετε κάποιο ασφάλιστρο έως και 30 ημέρες μετά από την ημερομηνία οφειλής, ενεργοποιείται το «Αυτόματο δανειστικό Ασφάλιστρο» σύμφωνα με το οποίο το οφειλόμενο ασφάλιστρο χρεώνεται ως έντοκο δάνειο στο ασφαλιστήριο, διατηρώντας έτσι τα ωφελήματα και τα επίπεδα καλύψεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της διαδικασίας του αυτόματου δανεισμού είναι: 

α) να έχει αποκτήσει το συμβόλαιο αξία εξαγοράς και
β) το ποσό της εξαγοράς να αρκεί για την εξόφληση του ασφαλίστρου.

Για επενδυτικού τύπου σχέδια ο Αυτόματος δανεισμός είναι δυνατός για 12 μήνες μόνο. Με την παρέλευση της περιόδου αυτής το συμβόλαιο μετατρέπεται σε Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής.

Κύριο χαρακτηριστικό των επενδυτικών σχεδίων είναι ότι εσείς έχετε τον έλεγχο της επένδυσής σας. Σας παρέχεται επενδυτική ευελιξία έτσι ώστε να μπορείτε να εκμεταλλεύεστε τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Τα ασφαλιστικά επενδυτικά μας προϊόντα είναι συνδεδεμένα με έξι Εσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία: Universal Balanced Fund, Universal Property Fund, Universal Income Fund, Universal Dynamic Fund, Universal Cash Fund, και Universal Guaranteed Fund (Το Universal Guaranteed Fund δεν προσφέρεται σε νέα συμβόλαια απο 01/07/2023).

Το καθένα από τα αυτά διαθέτει τη δική του επενδυτική πολιτική καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας. Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο μέρος των ταμείων επενδύεται σε αγορές του εξωτερικού μειώνοντας έτσι τον επενδυτικό κίνδυνο.

Εσείς, μεταβάλλοντας την επενδυτική σας επιλογή, μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στη διαχείριση των ασφαλίστρων σας, μεταφέροντας μετοχικές μονάδες μεταξύ των επενδυτικών ταμείων ή αλλάζοντας το ποσοστό συμμετοχής σε αυτά, εάν κρίνετε ότι αυτό θα σας προσφέρει καλύτερες προοπτικές απόδοσης μακροπρόθεσμα (Συμβόλαια με ημερομηνία έναρξης την 01/07/2023 και μετά δεν μπορούν να μεταφέρουν μονάδες στο Universal Guaranteed Fund).

Η πραγματική ευκολία στις αλλαγές επενδυτικής επιλογής και η αξιοποίηση από μέρους σας αυτής της δυνατότητας είναι δυο παράγοντες που μπορούν να μετατρέψουν το συμβόλαιό σας σε ένα πολύ ισχυρό επενδυτικό εργαλείο.

Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια της Universal Life.
Ο ευκολότερος τρόπος είναι η επικοινωνία με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή. Ωστόσο, μπορείτε να απευθυνθείτε και σε οποιοδήποτε Υποκατάστημά μας, ή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στα Κεντρικά μας Γραφεία στο τηλέφωνο 22882222.

H διαφοροποίηση στα ποσοστά κατανομής νέων μονάδων στα ταμεία μπορεί να γίνει μέχρι και δύο φορές το χρόνο. Η μεταφορά υφισταμένων μονάδων από το ένα ταμείο στο άλλο μπορεί να γίνει μέχρι και τέσσερις φορές το χρόνο, δεδομένου ότι έχει παρέλθει περίοδος τριών μηνών από την τελευταία μεταφορά.

Η μεταφορά μονάδων θα πραγματοποιείται με βάση τις τιμές εξαργύρωσης των μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων σύμφωνα με την τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας.
Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στο ποσοστό επένδυσης μεταξύ ταμείων γίνονται δωρεάν ενώ για τις μεταφορές επενδυτικών μονάδων από ένα ταμείο σε άλλο υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση €20 η οποία εισπράττεται με την ακύρωση των αντίστοιχων μονάδων.
Εκδίδεται και σας αποστέλλεται επιστολή αμέσως μετά την αλλαγή της επενδυτικής επιλογής στην οποία αναγράφεται το νέο ποσοστό επένδυσης. Σε περίπτωση μεταφοράς μονάδων δίδεται ο αριθμός των μονάδων που κατανέμεται στο κάθε Επενδυτικό Ταμείο καθώς και η ημερομηνία που έγινε κάποια αλλαγή ποσοστού σε αυτά ή μεταφορά επενδυτικών μονάδων.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επενδυτικού τύπου παρέχουν τη δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρων οποτεδήποτε το επιθυμεί ο ασφαλισμένος νοουμένου ότι το συμβόλαιο του βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Το ύψος του ποσού που μπορεί να καταβληθεί σαν Προαιρετικό Ασφάλιστρο πρέπει να κυμαίνεται μέσα στα πλαίσια του κατώτατου και ανώτατου ορίου που καθορίζει η Εταιρεία ανάλογα με το Σχέδιο. Το ποσό του Προαιρετικού Ασφαλίστρου επενδύεται 100% και άμεσα.
Με τα προαιρετικά ασφάλιστρα σας δίνεται η δυνατότητα να ενισχύσετε το συμβόλαιό σας χωρίς να αναλάβετε την υποχρέωση αυξημένου ασφαλίστρου. Αποτελεί επίσης ένα εύκολο τρόπο «αποκατάστασης» του συμβολαίου σας, σε περίπτωση που στο παρελθόν αναγκαστήκατε να κάνετε μερική εξαγορά.
Τα ασφαλιστικά σχέδια που επιτρέπουν προαιρετικά ασφάλιστρα είναι:


- UniCapital 
- UniLife
- UniCare
- UniBond
- UniPension
- UniMaster Plus

Το ελάχιστο προαιρετικό ασφάλιστρο που επιτρέπεται σε όλα τα πιο πάνω σχέδια είναι €1.750 πλην του Unimaster Plus που είναι €450

Με την καταβολή του προαιρετικού ασφαλίστρου αποστέλλεται “Πιστοποιητικό Μετοχικών Μονάδων”, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των μονάδων που κατανεμήθηκαν στο ασφαλιστήριό σας και στο επενδυτικό ταμείο στο οποίο έχουν κατανεμηθεί.
Το ασφαλιστήριο ζωής σας μπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία ακύρωσής του, αν αυτή ήταν αποτέλεσμα μη πληρωμής ασφαλίστρων, (όχι εξαγοράς) ή μετατροπής αυτού σε Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλιστήριο. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να παρουσιαστούν αποδείξεις ασφαλισιμότητας και με την αποδοχή για επαναφορά, να πληρωθούν όλα τα ασφάλιστρα από την ημερομηνία ακύρωσης ή μετατροπής του συμβολαίου.
Το ασφαλιστικό σας σχέδιο μπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ στην ίδια ακριβώς μορφή που ήταν πριν την ακύρωση ή τη μετατροπή του σε ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, νοουμένου ότι παρουσιαστεί ικανοποιητική απόδειξη ασφαλισιμότητας και με την αποδοχή για επαναφορά να πληρωθούν όλα τα ασφάλιστρα από την ημερομηνία ακύρωσης ή μετατροπής του συμβολαίου.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαίο είναι μια πολύτιμη πράξη πρόνοιας για εσάς και την οικογένειά σας, που συνεπάγεται παράλληλα και μια μακροχρόνια σχέση ανάμεσα σε εσάς και τη Universal Life. Όλα τα ασφαλιστικά μας σχέδια διέπονται από τη φιλοσοφία αυτής της μακρόχρονης σχέσης και έτσι είναι σχεδιασμένα ώστε να επιτυγχάνουν μέγιστες αποδόσεις στην προγραμματισμένη λήξη. 


Ωστόσο έχουμε προβλέψει την πιθανότητα της διακοπής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για οικονομικούς ή άλλους λόγους. Έτσι σας δίνουμε τη δυνατότητα να εξαγοράσετε το συμβόλαιό σας πριν από τη λήξη του.

Εξαρτάται από τον τύπο του συμβολαίου. Κάποια ασφαλιστήρια συμβόλαια αποκτούν αξία εξαγοράς από τον 2ο χρόνο και κάποια από τον τρίτο
Δάνειο προσφέρουν τα σχέδια αποταμιευτικού τύπου και τα επενδυτικά (unit-linked) που έχουν εκδοθεί πριν από την 1.4.2002
Όταν το ασφαλιστήριο αποκτήσει αξία εξαγοράς, δηλαδή με τη συμπλήρωση δύο ή τριών χρόνων (ανάλογα με το ασφαλιστήριο) από την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου και δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή προς την Εταιρεία.
Το δάνειο που παρέχεται στα σχέδια αποταμιευτικού τύπου είναι ποσοστό επί της αξίας εξαγοράς του συμβολαίου σας.
Το δάνειο θα πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο έως τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση απώλειας ζωής, το οφειλόμενο ποσό του δανείου θα αφαιρεθεί από το σχετικό ωφέλημα που διαλαμβάνεται σε τέτοια περίπτωση.
Σε περίπτωση ενός απρόοπτου συμβάντος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριό  σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατό με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή με τα Κεντρικά μας Γραφεία. Βασικές προϋποθέσεις για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας αποτελούν:


- Η άμεση αναγγελία του συμβάντος 
- Η λεπτομερής περιγραφή του 
- Η προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών για την κάθε περίπτωση

Σε περίπτωση που κάποιο ατύχημα έχει σαν συνέπεια την προσωρινή ή τη μόνιμη απομάκρυνσή σας από την εργασία σας και το συμβόλαιο σας καλύπτει αυτή την περίπτωση θα πρέπει: 


(α) Να επισκεφθείτε τον ιατρό της επιλογής σας.
(β) Να ενημερώσετε τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή την Εταιρεία μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος.
Αν η θεραπεία είναι επείγουσα και δεν μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα στην προθεσμία, παρακαλούμε όπως ζητήσετε από κάποιον άλλο να μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό για τα στοιχεία και την ταυτότητά σας.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας που έχει σαν συνέπεια την παραμονή σας σε Νοσοκομείο ή Κλινική θα πρέπει να ενημερώσετε τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή την Εταιρεία μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος ή της ασθένειας σας. Αν η θεραπεία είναι επείγουσα και δεν μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα στην προθεσμία, παρακαλούμε όπως ζητήσετε από κάποιον άλλο να μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό για τα στοιχεία και την ταυτότητά σας.
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ατυχημάτων & Υγείας όταν προγραμματίζετε ένα από τα παρακάτω:

Νοσηλεία ως εσωτερικός ασθενής ή ασθενής ημερησίας νοσηλείας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (πρόκειται για νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική, έστω και για λίγες μόνο ώρες).

Οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις πρέπει να προεγκρίνονται από εμάς είτε σαν εσωτερικός ασθενής, ασθενής ημερησίας νοσηλείας ή εξωτερικός ασθενής.


Μαγνητική Τομογραφία
Αξονική Τομογραφία
Pet scans
Γαστροσκόπηση
Κολονοσκόπηση

 

Θα επιβεβαιώνουμε το επίπεδο κάλυψης σας και τι ισχύει για το νοσοκομείο στο οποίο πρόκειται να νοσηλευτείτε.

Αν η θεραπεία είναι επείγουσα τότε ενδέχεται να μην μπορέσετε να τηλεφωνήσετε εκ των προτέρων. Ωστόσο, ζητήστε από κάποιο να επικοινωνήσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό και φροντίστε, όταν εισαχθείτε στο νοσοκομείο να δώσετε τα στοιχεία συμμετοχής και ταυτότητα σας, έτσι ώστε να επικοινωνήσουν μαζί μας αμέσως.

Θεραπεία εντός του Δικτύου μας

Έχουμε συμφωνήσει σημαντικές εκπτώσεις με προμηθευτές ιατρικών υπηρεσιών και ιατρούς. Επιπρόσθετα, δεν θα αντιμετωπίζετε αποκοπή σε αποζημιώσεις για θεραπεία που καλύπτεται όταν παρέχεται από προμηθευτή ιατρικών υπηρεσιών του Δικτύου μας στην Κύπρο. 

Θεραπεία ως εσωτερικός ασθενής σε νοσηλευτικό ίδρυμα για Αξονικό Τομογράφο, Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Μαγνητικό Τομογράφο και Pet Scans, όταν παρέχονται από το Δίκτυο μας, θα διευθετούνται κατευθείαν με τον προμηθευτή ιατρικών υπηρεσιών.

Εκτός του Δικτύου μας αυτή η διευκόλυνση δεν είναι διαθέσιμη  και θα πρέπει να πληρώσετε εσείς την θεραπεία και να ανακτήσετε τα καλυπτόμενα έξοδα από εμάς.  Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό δεν σας εμποδίζει από το να λαμβάνετε θεραπεία οπουδήποτε εσείς επιλέξετε.

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

Αν χρειαστείτε νοσηλεία ως εσωτερικός ασθενής ή ασθενής ημερήσιας νοσηλείας στην Κύπρο, και αυτή σας παρασχεθεί σε προμηθευτή ιατρικών υπηρεσιών του Δικτύου μας, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες έτσι ώστε να γνωρίζεται και εσείς εκ των προτέρων ότι η θεραπεία σας έχει προεγκριθεί και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα απευθείας διακανονισμού λογαριασμών για εσωτερικούς ασθενείς και ασθενείς που τυγχάνουν ημερήσιας νοσηλείας.

Πριν από την επέμβαση / νοσηλεία θα πρέπει να ενημερώσετε τόσο τον θεράπων ιατρό σας όσο και το νοσηλευτικό ίδρυμα ότι είσαστε μέλος του Διεθνές Σχεδίου Υγείας MultiCare, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις απευθείας διακανονισμού.

Η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει πριν την ημερομηνία επέμβασης / θεραπείας αν υπάρχει η δυνατότητα απευθείας διακανονισμού των λογαριασμών σας. Σε αυτή την περίπτωση θα εκδώσουμε επιστολή επιβεβαίωσης κάλυψης (προέγκριση) η οποία θα σταλεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα, στους θεράποντες ιατρούς και σε εσάς εφόσον μας το ζητήσετε.

Αν για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να προβεί σε απευθείας διακανονισμό, θα σας ζητηθεί να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας και να υποβάλετε απαίτηση στην Universal Life προσκομίζοντας όλες τις πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια.

Στην περίπτωση λογαριασμών θεραπείας εξωτερικού ασθενή, αυτοί θα πρέπει να εξοφληθούν στα νοσοκομεία ή ιατρούς οι οποίοι θα σας δώσουν αποδείξεις και θα τις αποστείλετε μαζί με έντυπο απαίτησης πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον θεράπων ιατρό σας, στην Universal Life για να τύχουν της ανάλογης αποζημίωσης.

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σε περίπτωση που η προγραμματισμένη θεραπεία ή επέμβαση σας θα γίνει σε ένα από τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια εξωτερικού θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες έτσι ώστε να γνωρίζετε και εσείς εκ των προτέρων ότι η θεραπεία σας έχει προεγκριθεί και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα απευθείας διακανονισμού λογαριασμών για εσωτερικούς ασθενείς και ασθενείς που τυγχάνουν ημερήσιας νοσηλείας.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επέμβασης και να μας επισυνάψετε τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • Ιατρική έκθεση που να περιγράφει το ιστορικό της ιατρικής κατάστασης.
  • Την ακριβή ονομασία και κωδικό (operation code) της επέμβασης / θεραπείας που θα πραγματοποιηθεί.
  • Την ονομασία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
  • Τον όνομα των ιατρών που θα διενεργήσουν την επέμβαση / θεραπεία (χειρούργος, βοηθός, αναισθησιολόγος).
  • Προτιμολόγιο

Η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει πριν την ημερομηνία επέμβασης / θεραπείας αν υπάρχει η δυνατότητα απευθείας διακανονισμού των λογαριασμών σας. Σε αυτή την περίπτωση θα εκδώσουμε επιστολή επιβεβαίωσης κάλυψης (προέγκριση) η οποία θα σταλεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα, στους θεράποντες ιατρούς και σε εσάς εφόσον μας το ζητήσετε.

Αν για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να προβεί σε απευθείας διακανονισμό, θα σας ζητηθεί να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας και να υποβάλετε απαίτηση στην Universal Life προσκομίζοντας όλες τις πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια.

Στην περίπτωση λογαριασμών θεραπείας εξωτερικού ασθενή, αυτοί θα πρέπει να εξοφληθούν στα νοσοκομεία ή ιατρούς οι οποίοι θα σας δώσουν αποδείξεις και θα τις αποστείλετε μαζί με έντυπο απαίτησης πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον θεράπων ιατρό σας, στην Universal Life για να τύχουν της ανάλογης αποζημίωσης.

Εξαρτάται από τον λόγο της αίτησης ως ακολούθως:


Ατύχημα

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται συνήθως σε αυτή την περίπτωση είναι :

(α) Δήλωση ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος (Συμπληρωμένη και υπογραμμένη από το Μέλος).
(β) Έκθεση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για ατύχημα (Συμπληρωμένη από τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή).
(γ) Δήλωση Απαίτησης Ασφαλισμένου λόγω Ατυχήματος (ειδικό έντυπο της Εταιρείας)
(Παρακαλούμε σημειώστε ότι το Έντυπο Απαίτησης πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ασφαλισμένο (Μέρος Α) και από τον θεράποντα ιατρό ο οποίος θα πρέπει να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα (Μέρος Β).) 
(δ) Αναλυτικά τιμολόγια περιγραφής εξόδων.
(ε) Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις εξόδων.
(ζ) Αντίγραφα συνταγών για φάρμακα, αναλύσεις, ακτινογραφίες.
(η) Άδεια απουσίας από την εργασία.

Ωστόσο είναι δυνατόν να ζητηθούν και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που κριθούν αναγκαία για την εξέταση της απαίτησης.

Απώλεια Ζωής

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται συνήθως σε αυτή την περίπτωση είναι :

- Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως 
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου 
- Δήλωση για Απαίτηση λόγω Απώλειας Ζωής (ειδικό έντυπο της Εταιρείας)
- Πιστοποιητικό νοσοκομείου ή ιατρού για τα αίτια Απώλειας Ζωής (ειδικό έντυπο της Εταιρείας) 
- Πιστοποιημένο Έγγραφο Διαχείρισης
- Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Έγγραφο
- Συγκατάθεση του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος για την καταβολή του ποσού της απαίτησης
- Αντίγραφο νεκροψίας 

Σε περίπτωση που η απώλεια ζωής ήταν συνέπεια ατυχήματος πρέπει ακόμα να κατατεθούν και τα παρακάτω:


- Ιατροδικαστική εξέταση 
- Tοξικολογική εξέταση 
- Έκθεση και σχεδιάγραμμα της αστυνομίας 

Ωστόσο είναι δυνατόν να ζητηθούν και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που κριθούν αναγκαία για την εξέταση της απαίτησης.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται συνήθως σε αυτή την περίπτωση είναι :

(α) Δήλωση Απαίτησης Ασφαλισμένου
(Η Δήλωση Απαίτησης πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως ακολούθως: Μέρος Α από τον Ασφαλισμένο, Μέρος Β από το Νοσοκομείο/Κλινική, Μέρος Γ από τον Θεράποντα Ιατρό).
(β) Αναλυτικά Τιμολόγια περιγραφής εξόδων.
(γ) Πρωτότυπες αποδείξεις εξόδων.

Ασθένεια ή Ατύχημα (όταν καλύπτεστε από το Διεθνές Σχέδιο Υγείας Multicare):

(α) Έντυπο Απαίτησης Ασφαλισμένου
(Το Έντυπο Απαίτησης πρέπει να είναι συμπληρωμένο ως ακολούθως: Μέρος Α από τον Ασφαλισμένο, Μέρος Β από το Νοσοκομείο/Κλινική, Μέρος Γ από τον Θεράποντα Ιατρό. Στην περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που δεν προϋποθέτει παραμονή σας σε νοσοκομείο ή κλινική, πρέπει να συμπληρώνονται τα Μέρη Α και Γ)
(β) Αναλυτικά Τιμολόγια περιγραφής εξόδων.
(γ) Πρωτότυπες αποδείξεις εξόδων.

Σημείωση: Για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:

• To Έντυπο Απαίτησης θα πρέπει να συμπληρώνεται από το άτομο που λαμβάνει την θεραπεία. Εάν το άτομο είναι κάτω των 18 ετών τότε το μέρος αυτό συμπληρώνεται από τον κυρίως ασφαλισμένο.
• Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα για τη συμπλήρωση του εντύπου
• Αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του ασθενή και την ημερομηνία γεννήσεώς του
• Απαντάτε σε κάθε ερώτηση όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένα. Αναφέρετε τον Αριθμό Συμμετοχής σας (εάν τον γνωρίζετε).
• Αναφέρετε το είδος του Σχεδίου σας, ( Σχέδιο Α, Β ή Γ) και της κάλυψής σας (Βασική ή Ευρεία)

Σοβαρή ασθένεια,

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα,

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι :

- Έντυπο Απαίτησης λόγω Σοβαρής Ασθένειας
- Ιατρική γνωμάτευση 
- Ενημερωτικό σημείωμα νοσοκομείου ή κλινικής
- Αποτελέσματα εξετάσεων 

Ωστόσο είναι δυνατόν να ζητηθούν και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που κριθούν αναγκαία για την εξέταση για απαίτηση.

Οι απαιτήσεις που αφορούν Σοβαρή Ασθένεια, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα ή Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε μια περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του συμβάντος.