Ζωή
UniLife: Επιπρόσθετα Ωφελήματα

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα, το ασφαλισμένο ποσό της συμπληρωματικής αυτής κάλυψης καταβάλλεται εφάπαξ και πληρώνεται επιπρόσθετα από το ασφαλισμένο ποσό του βασικού σχεδίου

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Σε περίπτωση μόνιμης και ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό του ωφελήματος σε δώδεκα ίσες τριμηνιαίες δόσεις αρχίζοντας έξι μήνες μετά την ανικανότητα. Η Βασική Ασφάλεια εξακολουθεί να ισχύει εφόσον πληρώνεται το ασφάλιστρο. Το ωφέλημα της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητα παύει να ισχύει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικία σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή δεν βρίσκεται σε ισχύ.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Το ωφέλημα αυτό παρέχει το συνδυασμό καλύψεων απώλειας ζωής από ατύχημα ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο. Πληρώνεται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος απολέσει τη ζωή του από ατύχημα ή καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος από ατύχημα για να εξασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα. 

Εισόδημα Ανικανότητας

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος καταβάλλεται μηνιαίο εισόδημα. Η πληρωμή του εισοδήματος αρχίζει 3 μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 65ο έτος της ηλικία σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή μέχρι τη λήξη του ωφελήματος, όποιο από αυτά συμβεί πρώτο, νοουμένου φυσικά ότι η ανικανότητα συνεχίζεται. Μετά την αρχική περίοδο πληρωμής του ωφελήματος για 24 μήνες, το ωφέλημα θα συνεχίζεται να πληρώνεται μόνο αν η ολική ανικανότητα καταστεί και μόνιμη.

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, απαλλάσσεστε από την περαιτέρω πληρωμή ασφαλίστρων και την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει η Εταιρεία. Η κάλυψη αρχίζει έξι μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικίας σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή πάψει να βρίσκεται σε ισχύ.

Major Medical

Το συμπληρωματικό ωφέλημα Major Medical διαλαμβάνει την πληρωμή επιδόματος σε περίπτωση εγχείρισης ή παραμονής σας σε νοσοκομείο ή κλινική. Σε περίπτωση εγχείρισης, το ύψος του επιδόματος της εγχείρισης είναι ανάλογο με την κατηγορία που εμπίπτει η εγχείριση, όπως αυτή καθορίζεται σε σχετικό πίνακα της Εταιρείας. Η χρέωση του ασφαλίστρου γίνεται με ακύρωση μονάδων από το βασικό σχέδιο.

Η προσθήκη συμπληρωματικών ωφελημάτων προϋποθέτει επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

Το UniLife απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διασφαλίσουν μια δια βίου διάρκειας ασφαλιστική προστασία της ζωής τους για τις προσωπικές, οικογενειακές και επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Προσφέρεται επίσης και για εξασφάλιση πιθανών δανειοδοτήσεων αλλά και δημιουργία κεφαλαίου, λόγω των πολλών συνδυασμών που επιδέχεται στη σχέση ασφαλιστικής κάλυψης – ασφαλίστρου.

Το UniLife στοχεύει στο να παρέχει ασφαλιστική προστασία έναντι του ενδεχομένου του θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και ταυτόχρονα να δημιουργήσει και να συσσωρεύσει κεφάλαιο.

Ωστόσο, αν ο ασφαλιζόμενος το επιθυμεί, μπορεί να δώσει έμφαση στην αποταμίευση αν αποφασίσει να μειώσει το ασφαλισμένο ποσό. 

Το UniLife είναι ισόβιο με μέγιστη ηλικία έναρξης τα 70 χρόνια και μέγιστο ασφαλισμένο ποσό τα €2.000.000. Υπάρχουν πολλές ενδιάμεσες επιλογές κάλυψης και επένδυσης  και σε περίπτωση θανάτου, ο δικαιούχος εισπράττει είτε το Ασφαλισμένο Ποσό, είτε την αξία εξαγοράς, οποιοδήποτε από τα  δύο ποσά είναι το μεγαλύτερο.

Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του σχεδίου στα 10 χρόνια, ακολούθως κάθε 5 χρόνια και κάθε χρόνο μετά την ηλικία 60.

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικών ωφελημάτων τα οποία φαίνονται πιο κάτω.

  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
  • Εισόδημα Ανικανότητας
  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
  • Major Medical
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με UniLife: Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία