ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 

(Ο νόμος και οι διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικής Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως – Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα www.financialombudsman.gov.cy).

Το παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο και να αποστέλλεται στο Φορέα δια χειρός, ταχυδρομικώς, με τηλεομοιότυπο ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

1.    Ποιος μπορεί να υποβάλει παράπονο

Όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς και νομικά πρόσωπα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, σωματεία, ενώσεις προσώπων, καταπιστεύματα και ταμεία προνοίας που ο κύκλος εργασιών τους το έτος που προηγείται του έτους εντός του οποίου υποβάλλεται το παράπονο δεν υπερβαίνει τις €250.000. 

2.    Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται για να είναι έγκυρο το παράπονο 

- το παράπονο να υποβάλλεται από τον ίδιο τον παραπονούμενο. 

- ο παραπονούμενος να έχει προηγουμένως υποβάλει γραπτώς το παράπονο του προς τη χρηματοοικονομική επιχείρηση κατά της οποίας στρέφεται το παράπονο.

- ο παραπονούμενος να έχει λάβει απάντηση από τη χρηματοοικονομική επιχείρηση αλλά δεν τον έχει ικανοποιήσει ή να μην έχει λάβει απάντηση.

- η περίοδος που έχει μεσολαβήσει από την απάντηση της χρηματοοικονομικής επιχείρησης και της υποβολής παραπόνου στο Φορέα δεν έχει ξεπεράσει τους 4 μήνες. Αν η χρηματοοικονομική επιχείρηση δεν έχει απαντήσει, η υποβολή παραπόνου στο Φορέα θα πρέπει να γίνει 4 μήνες από την ημερομηνία που η επιχείρηση όφειλε να απαντήσει στον πελάτη της.

- το ποσό της διαμαρτυρίας ή αντίρρησης ή διαφοράς εναντίον της χρηματοοικονομικής επιχείρησης, δεν υπερβαίνει τις €170.000.

- να μην έχει προηγηθεί δικαστική διαδικασία για το ίδιο παράπονο από την οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση από Δικαστήριο της Δημοκρατίας ή εκκρεμεί δικαστική διαδικασία γι'αυτό.

3.    Χρεώσεις

Η κάθε υποβολή παραπόνου έχει τέλος €20 το οποίο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Φορέα. 

4.    Αποδοχή δεσμευτικότητας της απόφασης

Ο Επίτροπος δίνει την ευχέρεια επιλογής και στα δύο μέρη, δηλαδή στον παραπονούμενο και στη χρηματοοικονομική επιχείρηση, πριν από την έκδοση της απόφασης του να αποδεχθούν τη δεσμευτικότητα της απόφασης του. Νοείται ότι η απόφαση είναι δεσμευτική μόνο εφόσον έχουν αποδεχθεί τη δεσμευτικότητα της και τα δύο μέρη, όπου σε τέτοια περίπτωση την καθιστά τελική και δεν υπόκειται σε έφεση ενώπιον Δικαστηρίου.

5.    Έντυπο Υποβολής Παραπόνου

Το σχετικό έντυπο υποβολής παραπόνου καθώς επίσης και περισσότερες πληροφορίες για την όλη διαδικασία, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Φορέα www.financialombudsman.gov.cy. Να σημειωθεί ότι με το έντυπο θα πρέπει να επισυνάπτονται η απόδειξη καταβολής του τέλους παραπόνου, αντίγραφα της ταυτότητας ή διαβατηρίου, του παραπόνου που υποβλήθηκε στη χρηματοοικονομική επιχείρηση, της γνωστοποίησης λήψης παραπόνου που έχει σταλεί από την χρηματοοικονομική επιχείρηση και της απάντησης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης, αν υπάρχει.