Επενδυτική Φιλοσοφία

Η UniversalLife διατηρεί σήμερα τέσσερα Συνταξιοδοτικά Επενδυτικά Tαμεία μέσα στα πλαίσια του αποθεματικού του κλάδου διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων:

  • Universal Opportunity Pension Fund
  • Universal Balanced Pension Fund
  • Universal Income Pension Fund
  • Universal Cash Pension Fund

Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα Ταμεία αλλά και το Ομαδικό Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων της Universal Life μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το κάθε Ταμείo έχει τη δική του πολιτική και εξειδίκευση, έτσι ώστε να έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε τη δική σας επένδυση ανάλογα με το ρίσκο που προτίθεστε να πάρετε.

Επίσης, μπορείτε να διαφοροποιήσετε την επένδυσή σας με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Διαφοροποίηση ποσοστών κατανομής μελλοντικών Συνεισφορών. Η εξάσκηση της επιλογής αυτής γίνεται μέχρις ενός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανά έτος όπως αναφέρεται στους Κανονισμούς Συμβολαίου.
  • Μεταφορά υφιστάμενων Μονάδων μεταξύ Ταμείων. Η επιλογή μπορεί να εξασκηθεί σε τέτοια χρονικά διαστήματα που καθορίζει η Εταιρεία στους Κανονισμούς Συμβολαίου. Μεταφορά Μονάδων μπορεί να γίνει από ένα ή περισσότερα Ταμεία σε ένα ή περισσότερα Ταμεία