Ζωής και Ατομικών Συντάξεων

Μια ομάδα ανθρώπων που κάθεται σε ένα τραπέζι

Cash Fund

Eπιδιώκει τη διατήρηση κεφαλαίου επενδύοντας αποκλειστικά σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. Το Ταμείο θεωρείται “Πολύ Χαμηλού” επενδυτικού κινδύνου.

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Cash Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Επενδυτική κατηγορία Ποσοστό(%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις:
Ομόλογα και Χρέογραφα*
Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών 100%

*    Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.

Σενάρια Απόδοσης Ταμείων

Περιοδικό Ασφάλιστρο

Εφάπαξ Ασφάλιστρο 

Σύνθεση Ταμείων

28/03/2024

Απόδοση Ταμείων

Παρακαλώ επιλέξετε την περίοδο υπολογισμού απόδοσης της μετοχικής μονάδας που θα θέλατε να δείτε.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή που δημοσιεύεται για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Oι τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι τιμές προσφοράς.
Cash Fund Απόδοση
Από 31/05/2021 μέχρι 31/05/2024 Ποσοστό
Συνολική Απόδοση 2.30%
Μέση Ετήσια Απόδοση: 2.30%