Ομαδικά Συνταξιοδοτικά

Ένας άνδρας και μια γυναίκα κοιτάζουν χαρτιά και tablet

Cash Pension Fund

Επιδιώκει την επίτευξη αποδόσεων συγκρίσιμων με αυτές των μέσων χρηματαγοράς σε Ευρώ. Το Ταμείο θεωρείται ‘’Πολύ Χαμηλού’’ επενδυτικού κινδύνου.

 Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Cash Pension Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Επενδυτική Κατηγορία Ποσοστό (%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις
Ομόλογα και Χρεόγραφα *
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 100%

* Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.

Σύνθεση Ταμείων

28/03/2024

Απόδοση Ταμείων

Παρακαλώ επιλέξετε την περίοδο υπολογισμού απόδοσης της μετοχικής μονάδας που θα θέλατε να δείτε.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή που δημοσιεύεται για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Oι τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι τιμές προσφοράς.
Cash Pension Fund Απόδοση
Από 31/05/2021 μέχρι 31/05/2024 Ποσοστό
Συνολική Απόδοση 2.00%
Μέση Ετήσια Απόδοση: 0.66%