Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H Ασφαλιστική Εταιρεία Universal Life Insurance Public Co Limited (που στο εξής θα αναφέρεται σαν η “Universal”) με αριθμό εγγραφής ΗΕ 2895 και έδρα τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα, Αρ. 85, 1070 στη Λευκωσία, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής: «Νόμος»).

Ο Νόμος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαϊου 2018. Μέχρι τότε, οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι του 2001 μέχρι 2012 ήταν σε ισχύ.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, στη διεύθυνση Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα, Αρ. 85, 1070 Λευκωσία, τηλέφωνο: 22882212, email: DataProtectionOfficerUL@unilife.com.cy

1.Σκοπός Επεξεργασίας

Η Universal θα επεξεργάζεται τα δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω σκοπούς:

 • Έκδοση και διαχείριση ασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής: «Ασφαλιστήριο») το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, εκτίμηση και αποδοχή κινδύνου, καθορισμό ασφαλίστρων, είσπραξη ασφαλίστρων, τόκων και δόσεων δανείου ή άλλων οφειλών, εξέταση απαιτήσεων, αιτήσεων δανειοδότησης, αντασφάλιση, εκχώρηση σε άλλο οργανισμό.
 • Έρευνα ή στατιστική ανάλυση.

2.Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Universal λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας και τα επεξεργάζεται σύμφωνα με το Νόμο και για ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 • Εκτέλεση Σύμβασης – με την αίτηση ασφάλισης που υποβάλλετε προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων σας έτσι ώστε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες τις υπηρεσίες μας, δυνάμει των συμβάσεων μαζί σας. Ανάλογα με το είδος της ασφάλισης, η επεξεργασία των δεδομένων διαλαμβάνεται και από τους σχετικούς όρους  και προϋποθέσεις του κάθε ασφαλιστικού συμβολαίου.
 • Συγκατάθεση – επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και κυρίως τα ευαίσθητα μόνο όταν μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός και αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον).
 • Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση – σαν ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να συμμορφωνόμαστε με συγκεκριμένες απαιτήσεις νομικών αλλά και κανονιστικών διατάξεων, που προκύπτουν, για παράδειγμα από τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος, τη Φορολογική Νομοθεσία και το Νόμο περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες και οι οδηγίες εποπτικών αρχών, όπως της Εφόρου Ασφαλίσεων.
 • Έννομο συμφέρον – η επεξεργασία γίνεται για διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας ή τρίτων χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά σας. Παραδείγματα έννομου συμφέροντος είναι:
  • Διαδικασίες που ακολουθούνται για την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα, εγκυρότητα και ακεραιότητα των πληροφοριακών της συστημάτων.
  • Μέτρα για διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων και των περιουσιακών στοιχείων της Universal για αποτροπή εγκληματικών ή κακόβουλων ενεργειών ή παραβάσεων.
  • Διαδικασίες που ακολουθούνται για διαχείριση και αξιολόγηση του κινδύνου της Universal. 

3.Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Οι αποδέκτες των δεδομένων σας είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της Universal και/ή συμβεβλημένων εταιρειών/προσώπων με τη Universal οι οποίες τηρούν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας του απόρρητου και ασφάλειας επεξεργασίας. Αποδέκτες μπορεί να είναι και οι ιατροί οι οποίοι σας έχουν εξετάσει ή θα σας εξετάσουν καθώς και το αρμόδιο προσωπικό των κλινικών/ιδιωτικών γραφείων τους, όπως επίσης ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σας ο οποίος είναι συμβεβλημένος με τη Universal και το αρμόδιο προσωπικό οποιασδήποτε αντασφαλιστικής εταιρείας η οποία είναι συμβεβλημένη με τη Universal.

4.Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναφέρονται πιο πάνω, η Universal ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα σε άλλες χώρες εντός και εκτός Ε.Ε σε περιπτώσεις που αφορούν, για παράδειγμα, την αντασφάλιση, πληρωμή απαίτησης  ή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να προβούμε σε αυτή. Οι εν λόγω διαβιβάσεις θα πραγματοποιούνται εντός των πλαισίων που θέτει ο Νόμος και μετά τις αναγκαίες κοινοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές.

5.Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας. Αφού ολοκληρωθεί η  συμβατική μας σχέση, ενδέχεται να κρατήσουμε τα δεδομένα σας αν δε μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους.

6.Δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα πιο κάτω δικαιώματα με το να αποταθείτε γραπτώς  στο personaldata@unilife.com.cy ή να επισκεφτείτε οποιοδήποτε υποκατάστημα ή μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας.

 • Δικαίωμα Πρόσβασης – να έχετε τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε παραχωρήσει στην Universal.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης – να έχετε τη δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή συμπλήρωσης ελλείπων δεδομένων.
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα – να έχετε τη δυνατότητα να σας δοθούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Επίσης , μπορείτε να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε.
 • Δικαίωμα Περιορισμού στην επεξεργασία – να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, να τα χρησιμοποιούμε δηλαδή μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, όταν:
  • η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται
  • η επεξεργασία είναι παράνομη
  • δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς της επεξεργασίας αλλά απαιτούνται για άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
  • είναι σε αναμονή της επαλήθευσης των νόμιμων λόγων επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα Διαγραφής – να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία – τη δυνατότητα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένου και της κατάρτισης προφίλ.
 • Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης - να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε απόσυρση της συγκατάθεσης που έχετε δώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση της. Ωστόσο η εξάσκηση αυτού του δικαιώματος θα οδηγήσει στον τερματισμό του Ασφαλιστηρίου σας.

7.Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Στην παρούσα φάση κατά την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ εσάς και της Universal  δεν χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή κατάρτισης προφίλ.

8.Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Για οποιεσδήποτε απορίες ή παράπονα όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να αποταθείτε στον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων στο τηλέφωνο: 22882212 ή email: DataProtectionOfficerUL@unilife.com.cy .

Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου (http://www.dataprotection.gov.cy). 

9.Χρήση των Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στο ιστορικό πλοήγησης. Δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, ούτε και υπάρχει πρόσβαση στα έγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας με τη χρήση τους. Σκοπός των cookies είναι να ειδοποιούν την ιστοσελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Η χρήση τους στη δική μας ιστοσελίδα, διευκολύνει να αποθηκεύονται ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για την απόδοση της ιστοσελίδας και τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.