Ζωής και Ατομικών Συντάξεων

Μια ομάδα ανθρώπων που κάθεται σε ένα τραπέζι

Property Fund

Επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κυρίως μέσω επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Κύπρο. Το Ταμείο θεωρείται  “Ψηλού” επενδυτικού κινδύνου.

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Property Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Επενδυτική κατηγορία Ποσοστό(%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις:
Ομόλογα και Χρέογραφα * 0 - 50%
Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών 0 - 50%
Αναπτυξιακές Επενδύσεις:
Εισηγμένες Μετοχές ** 0 - 50%
Ακίνητη Περιουσία 50 - 100%
Εναλλακτικές Επενδύσεις *** 0 - 25%

*       Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών.

* * Η επένδυση σε εισηγμένες μετοχές θα επικεντρώνεται υπό κανονικές συνθήκες στον τομέα ακινήτων διεθνώς.

* * *  Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις υπόλοιπες επενδυτικές κατηγορίες.

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.

Σενάρια Απόδοσης Ταμείων

Περιοδικό Ασφάλιστρο

Εφάπαξ Ασφάλιστρο 

Σύνθεση Ταμείων

28/03/2024

Απόδοση Ταμείων

Παρακαλώ επιλέξετε την περίοδο υπολογισμού απόδοσης της μετοχικής μονάδας που θα θέλατε να δείτε.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή που δημοσιεύεται για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Oι τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι τιμές προσφοράς.
Property Fund Απόδοση
Από 31/05/2021 μέχρι 31/05/2024 Ποσοστό
Συνολική Απόδοση -8.18%
Μέση Ετήσια Απόδοση: -2.80%