Ομαδικά Συνταξιοδοτικά

Ένας άνδρας και μια γυναίκα κοιτάζουν χαρτιά και tablet

Balanced Pension Fund

Επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση τόσο αναπτυξιακών όσο και εισοδηματικών επενδύσεων. Το Ταμείο θεωρείται “Μεσαίου“ επενδυτικού κινδύνου. 

 Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Balanced Pension Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως

Επενδυτική Κατηγορία Ποσοστό (%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις
Ομόλογα και Χρεόγραφα * 0 - 60%
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 0 - 30%
Αναπτυξιακές Επενδύσεις:
Εισηγμένες Μετοχές  30 - 50%
Ακίνητη Περιουσία 0% - 10%
Εναλλακτικές Επενδύσεις  0 - 25%

*    Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις επενδυτικές κατηγορίες 1-4. 

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, διατηρούμε το δικαίωμα να διαμορφώνουμε τη σύνθεση του Ταμείου κατά τρόπο που κρίνουμε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μειώσουμε την έκθεση σε εισηγμένες μετοχές κάτω από το ελάχιστο ποσοστό όταν διαβλέπουμε έντονη ή/και παρατεταμένη αστάθεια στις κεφαλαιαγορές.

Σύνθεση Ταμείων

28/03/2024

Απόδοση Ταμείων

Παρακαλώ επιλέξετε την περίοδο υπολογισμού απόδοσης της μετοχικής μονάδας που θα θέλατε να δείτε.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή που δημοσιεύεται για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Oι τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι τιμές προσφοράς.
Balanced Pension Fund Απόδοση
Από 31/05/2021 μέχρι 31/05/2024 Ποσοστό
Συνολική Απόδοση -3.34%
Μέση Ετήσια Απόδοση: -1.13%