Ζωής και Ατομικών Συντάξεων

Μια ομάδα ανθρώπων που κάθεται σε ένα τραπέζι

Balanced Fund

Επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση τόσο αναπτυξιακών όσο και εισοδηματικών επενδύσεων. Το Ταμείο θεωρείται «Μεσαίου» επενδυτικού κινδύνου.

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Balanced Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως: 

Επενδυτική κατηγορία Ποσοστό(%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις:
Ομόλογα και Χρέογραφα * 0 - 60%
Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών 0 - 30%
Αναπτυξιακές Επενδύσεις:
Εισηγμένες Μετοχές ** 30 - 60%
Ακίνητη Περιουσία 0 - 20%
Εναλλακτικές Επενδύσεις ** 0 - 25%

* Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών.

* *  Περιλαμβάνει συλλογικές επενδύσεις που δεν εμπίπτουν με βάση την επενδυτική πολιτική τους σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες. 

Σημ: Το Universal Balanced Fund ονομαζόταν προηγουμένως Universal Growth Fund. Έχει μετονομαστεί από τις 01/07/2023.

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.

Σενάρια Απόδοσης Ταμείων

Περιοδικό

Εφάπαξ

Σύνθεση Ταμείων

28/03/2024

Απόδοση Ταμείων

Παρακαλώ επιλέξετε την περίοδο υπολογισμού απόδοσης της μετοχικής μονάδας που θα θέλατε να δείτε.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή που δημοσιεύεται για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Oι τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι τιμές προσφοράς.
Balanced Fund Απόδοση
Από 31/05/2021 μέχρι 31/05/2024 Ποσοστό
Συνολική Απόδοση -4.23%
Μέση Ετήσια Απόδοση: -1.43%