Ζωής και Ατομικών Συντάξεων

Μια ομάδα ανθρώπων που κάθεται σε ένα τραπέζι

Guaranteed Fund

Παρέχει εγγυημένη απόδοση η οποία δεν μπορεί να είναι αρνητική και υπολογίζεται σε σχέση με το εκάστοτε επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Tαμείο επενδύει κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις.

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Guaranteed Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Επενδυτική Κατηγορία Ποσοστό (%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις
Ομόλογα και Χρεόγραφα * 0-30%
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 70 - 100%

*   Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών.

Σημ. Το Ταμείο δεν προσφέρεται πλέον για νέα συμβόλαια με ημερομηνία ισχύος 01/07/2023 και μετά.

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.

Σενάρια Απόδοσης Ταμείων

Περιοδικό

Εφάπαξ 

Σύνθεση Ταμείων

28/03/2024

Απόδοση Ταμείων

Παρακαλώ επιλέξετε την περίοδο υπολογισμού απόδοσης της μετοχικής μονάδας που θα θέλατε να δείτε.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή που δημοσιεύεται για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Oι τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι τιμές προσφοράς.
Guaranteed Fund Απόδοση
Από 31/05/2021 μέχρι 31/05/2024 Ποσοστό
Συνολική Απόδοση 2.72%
Μέση Ετήσια Απόδοση: 0.90%