Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H Universal Life εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του Δικτυακού της τόπου ως προνοείται από τους όρους της παρούσας ή από οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου ή στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής: «Νόμος»).

Η Universal Life συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας όταν οι ίδιοι τα παρέχουν και αιτούνται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλα θέματα που αφορούν την Εταιρεία. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επικοινωνίας σε σχέση με το θέμα για το οποίο ο χρήστης έχει δηλώσει ενδιαφέρον και για μια περίοδο η οποία κρίνεται αρκετή ανάλογα και με το αίτημα του χρήστη.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, διάδοση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επεξεργασίας.  

H Universal Life σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή σε οποιεσδήποτε εταιρείες του Ομίλου, εκτός όπου i) το επιβάλλει ο Νόμος ή/και ii) όπου προνοείται διαφορετικά στον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και/ή iiiι) κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του επισκέπτη.

Aνήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Για ότι αφορά την προστασία για τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.