Τιμές Μονάδων Ταμείων
Σας παραθέτουμε τις πιο πρόσφατες τιμές μονάδων για το κάθε ένα από τα Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life
Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 20/01/20211.01121.01121.01681.01681.00441.00440.99900.9990
13/01/20211.00731.00731.01031.01031.00301.00300.99960.9996
07/01/20211.00891.00891.00891.00891.00281.00280.99960.9996
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 31/12/20201.00641.00641.00321.00321.00291.00290.99980.9998