Τιμές Μονάδων Ταμείων
Σας παραθέτουμε τις πιο πρόσφατες τιμές μονάδων για το κάθε ένα από τα Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life
Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 31/03/20211.01961.01961.02621.02620.99220.99220.99740.9974
26/02/20210.99800.99800.99760.99760.98810.98810.99850.9985
29/01/20210.99410.99410.99410.99410.99840.99840.99900.9990
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 31/12/20201.00641.00641.00321.00321.00291.00290.99980.9998