Τιμές Μονάδων Ταμείων
Σας παραθέτουμε τις πιο πρόσφατες τιμές μονάδων για το κάθε ένα από τα Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life
Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 11/05/20220.98880.98880.96940.96940.91820.91820.99370.9937
04/05/20221.03171.03170.99920.99920.93510.93510.99380.9938
29/04/20221.02261.02260.99340.99340.93540.93540.99390.9939
31/03/20221.06921.06921.03411.03410.96820.96820.99410.9941
28/02/20221.05611.05611.03351.03350.97830.97830.99490.9949
31/01/20221.08621.08621.05691.05690.99800.99800.99510.9951
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 31/12/20211.12841.12841.09911.09911.02311.02310.99540.9954
31/12/20201.00641.00641.00321.00321.00291.00290.99980.9998