Τιμές Μονάδων Ταμείων
Σας παραθέτουμε τις πιο πρόσφατες τιμές μονάδων για το κάθε ένα από τα Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life
Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 31/01/20230.97410.97410.97060.97060.90360.90360.99270.9927
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 30/12/20220.94170.94170.94730.94730.88330.88330.99250.9925
31/12/20211.12841.12841.09911.09911.02311.02310.99540.9954
31/12/20201.00641.00641.00321.00321.00291.00290.99980.9998