Ζωή
Ένα ιδανικό σχέδιο για συστηματική αποταμίευση και σταθερότητα
Endowment Scheme

Η Ασφάλεια με Συμμετοχή στα Κέρδη είναι ένα αποταμιευτικό σχέδιο καθορισμένης διάρκειας. O ασφαλιζόμενος συμμετέχει στα κέρδη της Εταιρείας, των οποίων ο καθορισμός και η παραχώρηση τους γίνεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από την αναλογιστική εκτίμηση των υποχρεώσεων της και τη σχετική εισήγηση του Αναλογιστή της.  

Το σχέδιο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μεσο-μακροπρόθεσμα ένα σίγουρο κεφάλαιο σε συνδυασμό με ασφαλιστική κάλυψη.

Στόχος του σχεδίου είναι η αποταμίευση για τη δημιουργία και συσσώρευση κεφαλαίου. Στη λήξη του, προσφέρει ένα εγγυημένο ασφαλισμένο ποσό καταβάλλονται επίσης και τα κέρδη που κατανέμονται στο σχέδιο κατά τη διάρκειά του τα οποία, αφότου κατανεμηθούν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μειωθούν ή να αποσυρθούν.

Το σχέδιο προσφέρει μέγιστη ασφαλιστική κάλυψη μέχρι €2.000.000 και η μέγιστη ηλικία έναρξης του είναι τα 60 χρόνια. Η διάρκεια του μπορεί να είναι από 15 μέχρι και 30 χρόνια.

Απλή Ασφάλεια Ζωής

Πρόσθετη Ασφαλιστική Κάλυψη απώλειας ζωής με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο και με καθορισμένη διάρκεια ισχύος, η οποία δεν θα ξεπερνά αυτή της βασικής ασφάλειας. Πληρώνεται σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από οποιανδήποτε αιτία.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα, το ασφαλισμένο ποσό της συμπληρωματικής αυτής κάλυψης καταβάλλεται εφάπαξ και πληρώνεται επιπρόσθετα από το ασφαλισμένο ποσό του βασικού σχεδίου

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Σε περίπτωση μόνιμης και ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό του ωφελήματος σε δώδεκα ίσες τριμηνιαίες δόσεις αρχίζοντας έξι μήνες μετά την ανικανότητα. Η Βασική Ασφάλεια εξακολουθεί να ισχύει εφόσον πληρώνεται το ασφάλιστρο. Το ωφέλημα της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας παύει να ισχύει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικίας σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή δεν βρίσκεται σε ισχύ.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Το ωφέλημα αυτό παρέχει το συνδυασμό καλύψεων απώλειας ζωής από ατύχημα ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο. Πληρώνεται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος απολέσει τη ζωή του από ατύχημα ή καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος από ατύχημα για να εξασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα. 

Εισόδημα Ανικανότητας

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος σας καταβάλλεται μηνιαίο εισόδημα. Η πληρωμή του εισοδήματος αρχίζει 3 μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 65ο έτος της ηλικία σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή μέχρι τη λήξη του ωφελήματος, όποιο από αυτά συμβεί πρώτο, νοουμένου φυσικά ότι η ανικανότητα συνεχίζεται. Μετά την αρχική περίοδο πληρωμής του ωφελήματος για 24 μήνες, το ωφέλημα θα συνεχίζεται να πληρώνεται μόνο αν η ολική ανικανότητα καταστεί και μόνιμη.

Απαλλαγή ΠληρωμήςΑσφαλίστρων

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, απαλλάσσεστε από την περαιτέρω πληρωμή ασφαλίστρων και την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει η Εταιρεία. Η κάλυψη αρχίζει έξι μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικίας σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή πάψει να βρίσκεται σε ισχύ.

Ωφέλημα Σοβαρών Ασθενειών

Το συμπληρωματικό αυτό ωφέλημα καταβάλλεται εφάπαξ σε περίπτωση που προκύψει μια από τις παρακάτω σοβαρές ασθένειες χωρίς να επηρεάζεται το βασικό σχέδιο το οποίο παραμένει σε ισχύ.

• Καρκίνος (με καθορισμένη κρισιμότητα)
• Καλοήθης όγκος στον εγκέφαλο
• Ανεπάρκεια Στεφανιαίων Αρτηριών που απαιτεί χειρουργική θεραπεία
• Καρδιακή Προσβολή (με καθορισμένη κρισιμότητα)
• Ανατομική Εγχείρηση Καρδίας
• Εγκεφαλική Συμφόρηση
• Νεφρική Ανεπάρκεια
• Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
• Τύφλωση
• Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου

 

Η προσθήκη συμπληρωματικών ωφελημάτων προϋποθέτει επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης  συμπληρωματικών ωφελημάτων τα οποία φαίνονται πιο κάτω:

  • Απλή Ασφάλεια Ζωής
  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
  • Εισόδημα Ανικανότητας
  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
  • Ωφέλημα Σοβαρών Ασθενειών

Δείτε την αναλυτική επεξήγηση του κάθε ωφελήματος.

 

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Endowment Scheme. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία