Υπολογείστε τη φορολογία σας

Υπολογίστε τον ετήσιο φόρο εισοδήματός σας και δείτε τί ποσό έχετε διαθέσιμο για ασφάλεια ζωής

Ένας άντρας και μια γυναίκα κοιτάζουν χαρτιά
Βήμα 1/3
Ιδιότητα
Εισοδήματα
Μισθωτές Υπηρεσίες - Ετήσιο Εισόδημα
Αυτοτελώς Εργαζόμενος - Ετήσιο Εισόδημα
Μεικτά Ενοίκια
Συντάξεις (Κοινωνικών ασφαλίσεων, άλλες)
Σύνταξη Χηρείας
Εξαργύρωση Ασφαλιστικών Συμβολαίων Ζωής (1-3 έτη)
Εξαργύρωση Ασφαλιστικών Συμβολαίων Ζωής (4-6 έτη)
Φορολογητέα Εισοδήματα από άλλες πηγές
Εισοδήματα που δεν φορολογούνται
Βήμα 2/3
Αφαιρέσεις
Συνδρομές σε Συντεχνία ή/και Επαγγελματικά Σώματα
Δωρεές σε εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις ενοικιαζόμενων υποστατικών
Τόκοι ∆ανείων ενοικιαζόμενων υποστατικών
Έξοδα ενοικιαζόμενων κτιρίων
Άλλες Αφαιρέσεις
Πρώτη εργοδότηση στην Κύπρο
Έναρξη μετά τις 26/7/2022;
Έκπτωση από 1η εργοδότηση
Βήμα 3/3
Εκπτώσεις / Απαλλαγές
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ταμείο Υγείας και Ιατρικές Ασφάλειες
Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων
ΓεΣΥ
Ασφάλιστρα Ζωής
Σύνολο Εισοδημάτων
0
Ολικό φορολογητέο εισόδημα
0
Σύνολο αφαιρέσεων
0
Σύνολο εκπτώσεων
0
Φορολογητέο εισόδημα
0
Φόρος που πρέπει να αποκοπεί
0
Διαθέσιμο Ποσό για Ασφάλεια Ζωής
0
Περισσότερα
Εισόδημα Από € Εισόδημα Μέχρι € Ποσοστό Φόρος Εισοδήματος €
0 19.500 0% -
19.501 28.000 20% -
28.001 36.300 25% -
36.301 60,000 30% -
60.001 Και άνω 35% -